Akademik
İşletme Bölümü

EC 121 / EKONOMİYE GİRİŞ I

Ders Tipi :

Ders

Sene :

1

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Dr. Cengiz Ceylan

 

Amaç: Ekonomi, işletme ve finansın temel prensipleri ile ekonominin yasa ve içeriklerinin anlaşılmasını sağlamak. Bu ders, ekonominin; makroekonomi, mikroekonomi, ekonomik büyüme, uluslararası ekonomi vb alanlarında yüksek lisans yapmayı düşünenöğrenciler için de temel oluşturmaya yardımcı olmaktadır.  


İçerik: Giriş ve ekonominin temel ilkeleri: Ekonominin ana maddesi, araçları ve metotları, arz ve talep; makroekonomiye giriş: Gayrı safi milli hasıla ilkeleri ve muhasebe, işletme süreçleri ve ekonomik rahatsızlıklar, ulusal gelirin belirlenmesi, toplu arz ve kaynak yaklaşımları.


Önerilen Kaynaklar:

Economics, Principles, Problems, and Policies, Campbell R. McConnell and Stanley L. Brue, Irwin and McGraw-Hill, Boston , 1999.

Economics Today, Roger LeRoy Miller, Addison-Wesley , Massachusetts , 2000

Öğretim  Yöntemleri: Ders ve uygulamalar.


Değerlendirme:  Ödevler, ara sınavlar ve final sınavı.


Öğretim dili: İngilizce

 

 

MA 121 / MATEMATİK I

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Uygulama

Sene :

1

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Dr. Beşir TOPALOĞLU – Dr. Meltem Ş. Ucal

 

 

 

Amaç:

Bu ders işletme, ekonomi ve uluslararası finans öğrencileri için onlara alanları bağlamında gerekli matematiksel araç ve yöntemleri öğreterek matematik temeli sağlar.

 

İçerik:

Köklü Sayılar; Üslü İfadeler ve Basit Matematiksel Formüller; Polinomlar; Logaritma; Kümeler; Tanım Aralığı; Mutlak Değer; Boole Cebiri; Morgan Kuralı; Olasılık; Fonksiyonlar; Seriler; Finans Matematiği: Bileşik Faiz, Bugünkü Değer, Gelecek Değer; Doğruların Eğimi ve Denklemi; Diferansiyel Kuralları;  Esneklik; Limit; Fonksiyonların Grafikleri.

 

Önerilen Kaynaklar:

Ernest F. Haeussler, Jr. and Richard S. Paul (1999). Introductory Mathematical Analysis, 9th ed., Prentice-Hall, London  

 

Öğretim Yöntemleri:

Proje / Takım Çalışması: Öğrenciler bir takım oluşturur ( her takım 3 – 4 öğrenci ). Bu takımlar öğretim görevlisi tarafından verilen matematiksel formülleri ispatlar. Öğrencilerin başarısı sunumları ve araştırmaları ile ölçülür.

 

Değerlendirme:

Ödevler, devamlılık, bir ara sınav, final sınavı.

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

 

BA 101 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

1

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Vedat Akman


Amaç ve İçerik :
Şirketin; geniş bir sosyo-ekonomik ve politik ileri sisteme ait bir alt sistem olduğunun anlaşılmasını sağlamak Şirket üç boyutlu bir küp olarak ele alınacaktır : yönetimsel işlev (planlama, organizasyon, idare, kontrol ve denetim) ve örgütsel işlev (finans ve muhasebe, pazarlama ve satış, üretim, insan kaynakları, satın alma ve tedarik, AR-GE, halkla ilişkiler, bilişim vb.) ve girdi olarak beş temel bileşen (para, malzeme, insan, yöntembilim, makina ve ekipman). Ders en yüksek derecede etkileşimin olacağı şekilde sınıf içi tartışmalarla, teori ve gerçek vakaların birarada sunulacağı biçimde uygulanacaktır.
Konulara göre önkoşul: Yönetimsel ve örgütsel fonksiyonlarıyla işletme yönetimi
Dinamik iş çevresi içinde yönetim ' Risk alma ve kar etme.
Ekonomi işletmeyi nasıl etkiler' : Varlık oluşumu ve dağılımı
Küresel piyasalarda rekabet
Etik davranış ve sosyal sorumluluk sergileme
İşletme mülkiyeti biçimine karar verme
Girişimcilik ve küçük işletmeye başlama
Yönetim, Liderlik ve çalışanlara yetki verme
Örgütleri günümüz piyasalarına uyarlama
Dünya çapında mal ve hizmet üretimi
Çalışanları motive etme ve kendi kendini yöneten takımlar oluşturma
İnsan Kaynakları Yönetimi: En iyi çalışanı bulma ve bulundurma
İstihdam yönetimi konusu ve ilişkileri
Pazarlama: Müşteri ilişkileri ve katılımcı-ortak ilişkileri inşa etme
Ürün ve hizmet geliştirme ve fiyatlandırma
Ürünleri hızlı ve etkin biçimde dağıtma
Günümüz tutundurma teknikleri
Teknolojiyi bilgi yönetimi için kullanmak
Finansal bilgi ve muhasebe
Finansal Yönetim
Menkul Kıymet Piyasaları: Finansman ve yatırım fırsatları
Para ve finansal kurumları anlama
Finansal güvenlik ve risk yönetimine ulaşmak için kişisel finansı yönetme

Kaynaklar :


Understanding Business, W.G.Nickels et al., 7th edition, McGraw Hill, 2005.


Diğer kaynaklar :


Önerilecek haftalık okumalar

 

Öğretim Yöntemleri:


Bilgisayar kullanımı: Katılımcılar ders kitabı ile verilen CD içerisinde bulunan ve internet sitesinde yayınlanan problemleri çözecektir. Ayrıca, konu hakkında basılı yayın bulunması zor olduğundan vize projesi için araştırma amaçlı olarak internet kullanılacaktır.
Projeler / Takım çalışmaları : Her öğrenciye vize yerine geçecek olan bir proje ödevi verilecektir. Proje konusu alandaki yeni konulardan biri olarak belirlenecektir. Proje sözel olarak sunulacaktır ve 10 sayfalık (3 sayfa kuramsal çalışma, 7 sayfa seçilen şirket ile görüşmelerden ve internet üzerinden elde edilen pratiğe dayalı verilerden oluşan) bir yazılı rapor teslim edilmesi istenecektir.

Değerlendirme : Vize ve Final

Dili : İngilizce

 

 

EL 101 / E.S.P. I

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Grup Çalışması

Sene :

1

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Vedat Akman – Derya Demil

 

 

 

Amaç:

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak

 

Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak

(alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak)

 

İçerik:

Öğrencilere aşağıdaki alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek:

 

Yazma

Okuma

İletişim kurma

Araştırma

 

Önerilen Kaynaklar:

Günlük gazete,

Süreli yayınlar, örnek: The Economist

Ders kitabı,

Güncel konulara yönelik haftada bir hazırlanan malzemeler

Eşanlamlılar sözlüğü

 

Öğretim Yöntemleri:

Konu anlatımı, grup çalışmaları, seminerler, etkileşimli öğrenci etkinlikleri, güncel konular üzerine tartışmalar.

Sunum/ Sözel uygulamalı öğrenci projeleri ve araştırma

 

Değerlendirme:

İki ara sınav, bir final sınavı, sözel değerlendirme, devamlılık ve derse katılım.

 

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

BA 131 / BİLGİSAYAR KULLANIMI

Ders Tipi :

Laboratuvar

Sene :

1

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Dr. Beşir TOPALOĞLU

 

Amaç ve İçerik: Dersin amacı doğrultusunda bilgisayar kullanımına ait ihtiyaçları olabilecek kelime işlem, elektronik tablolama, veri tabanı ve bilgisayarla ilgili basit problemlerini çözebilecekleri programlar (Windows, Word gibi ), Windows terminolojisi ve internet sitesi tasarlama öğretilmektedir. Microsoft Windows' a giriş, Microsoft Windows terminolojisi, Microsoft Word' e giriş.

Ön Koşul: Yok.

Kaynaklar:


Microsoft Office XP Standard for Students and Teachers
Redmond, Wash; Microsoft Office 97 Professional step by step, Microsoft Press, 1997.

Öğretim Yöntemleri: Bilgisayar kullanımı, öğrenciler Microsoft Office Paketini kullanacaktır.

Değerlendirme:Vize ve Final.

Öğretim Öğretim Dili:İngilizce

 

 

AT 211 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Ders Tipi :

Ders

Sene :

1

Dönem:

Güz

Kredi:

2

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Abdülkadir Özçelik

 

Amaç: Yakın tarihimiz hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.


İçerik: Tanzimat Döneminden başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyeti! nin kuruluşuna kadar olan önemli olaylar ve Atatürk İlke ve İnkılapları.


Kaynaklar :

Türk Devrim Tarihi, Toktamış Ateş, Der Yayınları, 1993.

Öğretim  Yöntemleri: Ders ve sınıf tartışmaları.

 

Değerlendirme:  Ara sınavlar ve final sınavı..


Öğretim dili: Türkçe

 

 

EC 122 EKONOMİYE GİRİŞ II

Ders Tipi :

Ders

Sene :

1

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Doç. Dr. Hüseyin Bilgin

 

Amaç: Ekonomi, işletme ve finansın temel prensipleri ile ekonominin yasa ve içeriklerinin anlaşılmasını sağlamak. Bu ders, ekonominin; makroekonomi, mikroekonomi, ekonomik büyüme, uluslararası ekonomi vb alanlarında yüksek lisans yapmayı düşünenöğrenciler için de temel oluşturmaya yardımcı olmaktadır.


İçerik: Mikroekonomiye giriş; tüketici davranışları ve dengesi, üretimin ve harcamaların teorisi, piyasa modelleri, menkuller piyasası: Mükemmel rekabet, tekel, oligopoly, tekel rekabeti. Piyasa faktörleri: yer, emek, anapara.


Kaynaklar :

  • Economics, Principles, Problems, and Policies, Campbell R. McConnell and Stanley L. Brue, Irwin and McGraw-Hill, Boston , 1999.
  • Economics Today, Roger LeRoy Miller, Addison-Wesley , Massachusetts , 2000

Öğretim  Yöntemleri: Sınıf tartışmaları ve ders


Değerlendirme:  Kısa sınavlar, ara sınavlar, final sınavı.


Öğretim dili: İngilizce

 

 

MA 122 / MATEMATİK II

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Uygulama

Sene :

1

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Dr. Beşir TOPALOĞLU – Dr. Meltem Ş. Ucal

 

 

Amaç:

Bu dersin amacı, öğrencilere ekonomik, finansal ve işletme problemleri çözmede destekleyici matematiksel teknik, yöntem ve formülleri vermektir. 

 

Önkoşul:

Türev, Limit, Mutlak Değer.

 

İçerik:

Matematik I konularının genel tekrarı; Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Parçalı Türev, Çok Değişkenli Fonksiyonların  Maksimum ve Minimum noktaları; Lagrange Çarpanları; Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Optimizasyon; Taylor ve Maclauren Serileri; Serilerin Karakter Analizi; Iraksak ve Yakınsak Seriler; Matris Cebiri: Matrisler, Matrislerin Çarpımı, Tersi, Determinantlar, Cramer Kuralı.

 

Önerilen Kaynaklar:

Ernest F. Haeussler, Jr. and Richard S. Paul (1999). Introductory Mathematical Analysis, 9th ed., Prentice-Hall, London  

 

Öğretim Yöntemleri:

Proje / Takım Çalışması: Öğrenciler bir takım oluşturur ( her takım 3 – 4 öğrenci ). Bu takımlar öğretim görevlisi tarafından verilen matematiksel formülleri ispatlar. Öğrencilerin başarısı sunumları ve araştırmaları ile ölçülür.

 

Değerlendirme:

Ödevler, devamlılık, bir ara sınav, final sınavı.

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

 

BA 106 HUKUKA GİRİŞ

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

1

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Prof. Dr. Metin Kutal


Amaç ve İçerik: Dersin genel amacı hukukun günlük hayata olan etkisini makul biçimde açıklamaktır. Ek olarak, hukuk ve topluma dair bilgilenim ve anlayışı geliştirmeyi, genel yasa terimlerini öğrenmeyi, yasa ile ilgili bilgileri kavramayı ve Türk Hukuku' nun temeli üzerine bir altyapı kurmayı hedefler.  Hukuk nedir, Hukukun gelişimi; Hukuk kategorileri, Yasalar nasıl hazırlanır; Mahkeme sistemi, Ceza Kanunu; Aile Hukuku; Çevre Hukuku; Uluslararası Hukuk.

Önkoşul: Yok

Kaynaklar:
Şeref Gözübüyük (1997). Introduction to Fundamental Concepts of Law. Turan, Ankara .

Öğretim Yöntemleri: Sınıfiçi Tartışma

Değerlendirme: Vize ve Final.

Öğretim Dili:İngilizce ve Türkçe

 

 

EL 102 / E.S.P. II

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Grup Çalışması

Sene :

1

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Vedat Akman – Derya Demil

 

 

Amaç:

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak

 

Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak

(alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak)

 

İçerik:

Öğrencilere aşağıdaki alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek:

 

Yazma

Okuma

İletişim kurma

Araştırma

 

Önerilen Kaynaklar:

Günlük gazete,

Süreli yayınlar, örnek: The Economist

Ders kitabı,

Güncel konulara yönelik haftada bir hazırlanan malzemeler

Eşanlamlılar Sözlüğü

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

 

 

BA 104 / MUHASEBEYE GİRİŞ

Ders Tipi :

Ders

Sene :

1

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Prof. Dr. Ahmet Kızıl

 

 Amaç: Bu dersin amacı; para ve  takas işlemlerini içeren benzer finansal aktivitelerin sistematik olarak toplanması, kaydedilmesi ve sınıflandırılması gibi uygulamaların oluşturduğu  bu bilim dalını öğrencilere öğretmek ve elde edilen sonuçların özetlenmesini, yorumlanması ve rapor edilmesi üzerinde durmaktır.

 

İçerik: Muhasebenin tanımı ,muhasebenin fonksiyonları, temel muhasebe kavramları, genel kabul görmüş muhasebe standartları, temel mali tablolar, muhasebe defter ve dökümanları, hesap planı, yevmiye ve defter’i kebir kayıtları, genel geçici mizan, dönem sonu işlemleri, kesin mizanın oluşturulması, mali tabloların oluşturulması.

 

Kaynaklar:

 

Charles T.Horngren, W.T.Harrison and L.S.Bamber (2001). Accounting, Prentice-Hall International, Inc.  USA

 

Ahmet Kızıl (2006), Genel Muhasebe Vergi Uygulamaları, Bahar  Yayınevi, Istanbul

 

Öğretim Yöntemleri: Sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: İngilizce

 

 

AT 212 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Ders Tipi :

Ders

Sene :

1

Dönem:

Bahar

Kredi:

2

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Abdülkadir Özçelik

 

Amaç: Yakın tarihimiz hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.


İçerik: Kurtuluş ve Kuruluş başlıkları altında İstiklal Savaşı, bütün önemli olaylar, Cumhuriyeti! in ilanından başlayarak çeşitli alanlarda gerçekleştirilen reformlar.


Kaynaklar :

Türk Devrim Tarihi, Toktamış Ateş, Der Yayınları, 1993.

Öğretim  Yöntemleri: Ders ve sınıf tartışmaları.

 

Değerlendirme:  Ara sınavlar ve final sınavı..


Öğretim dili: Türkçe

 

 

SC 201 İSTATİSTİK I

Ders Tipi :

Konu Anlatımı

Sene :

2

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Dr. Meltem Şengül UCAL

 

Amaç: İstatistik I dersi hem grafiksel ve sayısal öğelerin üzerine odaklanan tanımsal istatistiki bilgileri hem de karar almayı desteklemede bu sayısal öğeleri kullanan kısmi dolaylı istatistiki bilgileri öğrencilere sunar.

 

İçerik: İstatistik’e giriş; İstatistik’in temel elemanları; veri çeşitleri; veri toplama; verinin güvenilirliği ve geçerliliği; merkezi eğilim ölçüleri; gruplanmış ve gruplanmamış veri için aritmetik, geometrik ve kareli ortalama; gruplanmış ve gruplanmamış veri için medyan ve mod; merkezi eğilim ölçülerinin özellikleri; merkezi eğilim ölçüsünün seçimi; dağılım ölçüsü; varyans; standart sapma; değişim katsayısı; endeks sayıları; sabit ve değişik esaslı endeks sayıları; sabit ve değişir esaslı endeks sayıları arasındaki ilişkiler; tartının saptanması; birleşik endeks sayıları; Laspeyres fiyat endeksi; Paasche fiyat endeksi; Fischer fiyat endeksi; endeks sayılarının özel kullanım alanları ( cari fiyattan reel fiyata dönüşüm ); olasılık; olaylar kavramı; örnek uzayı ve olasılık; bileşim ve kesişimler; tamamlayıcı olaylar; şarta bağlı olasılık; kesikli ve sürekli olasılık dağılımı; rastlantısal değişken; olasılık dağılımı beklenen değeri; iki değişkenli olasılık dağılımı; normal dağılım, standart normal dağılım

 

Önerilen Kaynaklar:

J.T. McClave and T. Sincich(2000). Statistics, 8th. Ed., Prentice Hall.

 

Öğretim Yöntemleri:

Sınıfta tartışma.

 

Değerlendirme Araçları:

Ara sınav ve final sınavı.

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

 

BA 211 MUHASEBE

Ders Tipi :

Ders

Sene :

2

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Prof. Dr. Ahmet KIZIL

 

 

Amaç: Değerleme yöntemleri, aktif pasif yönetimi, hesapların düzenlenmesi, vergi muhasebesi, tek düzen muhasebe sisteminin tam anlamıyla anlaşılmasını sağlamak. Öğrencileri birer muhasebe asistanı gibi yetiştirmek.

 

Önkoşullar: Yok

 

İçerik: Gelir tablosu ve düzeltme kayıtları, düzeltme işlemleri, hesapların düzeltilmesi, envanter sistemi, envanter değerleme yöntemleri, duran varlıklar muhasebesi, geçmiş ve gelecek dönem giderleri, kesin mizan, kesin mizandan mali tabloların oluşturulması,

muhasebe sürecinin tamamlanması, hesapların kapatılması, kapanış bilançosunun oluşturulması, tek düzen muhasebe sistemi

 

Önerilen Kaynaklar:

 

Charles T.Horngren, W.T.Harrison and L.S.Bamber (2001). Accounting, Prentice-Hall International, Inc.  USA

 

Ahmet Kızıl (2006), Genel Muhasebe Vergi Uygulamaları, Bahar  Yayınevi, Istanbul

 

Öğretim Yöntemleri: Anlatım / Sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: Ödev, ara sınav, final sınavı

 

Öğretim Dili: İngilizce

 

 

BA 201 PAZARLAMA

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

2

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Ogr. Gör. Dr. Rıfat Barokas


Amaç ve İçerik: Dersin temel amacı pazarlama karmasını uygulamak için hedef piyasaları saptamaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler tüketici ihtiyaçlarını belirleyebilecek ve bir yönetici olarak pazarlamada karar alma sürecinde daha etkin bir yol izleyeceklerdir. Pazarlama kavramlarına giriş ve pazarlamada yeni terminolojiler, Pazarlama planlamasının önemi, The Importance of Marketing Planning, Piyasa segmentasyonu ve Hedef odaklı pazarlama yönetimi, tüketici davranışı ve satın alma kararı, ürün politikaları, fiyat politikaları, tutundurma politikaları, yerleştirme politikaları, Entegre pazarlama iletişimi, Kişisel satış ve pazarlama, Satış promosyonu ve halkla ilişkiler

Kaynaklar: Principles of Marketing/ Philip Kotler

Öğretim Yöntemleri: Vaka çalışmalarıyla desteklenen kuramsal tanımlama

Değerlendirme: Vize ve Final

Öğretim Dili:İngilizce

 

FL 221 / E.S.P. III

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Grup Çalışması

Sene :

2

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Vedat Akman – Derya Demil

 

 

Amaç:

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak

 

Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak

(alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak)

 

İçerik:

Öğrencilere aşağıdaki alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek:

 

Yazma

Okuma

İletişim kurma

Araştırma

 

Önerilen Kaynaklar:

Günlük gazete,

Süreli yayınlar, örnek: The Economist

Ders kitabı,

Güncel konulara yönelik haftada bir hazırlanan malzemeler

Eşanlamlılar Sözlüğü

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

 

 

TD 221 / TÜRK DİLİ I

Ders Tipi :

Ders + Labaratuar

Sene :

2

Dönem:

Güz

Kredi:

2

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Gülizar Gülol

 

 

Amaç: Öğrencilerin Türkçe’yi doğru ve düzgün biçimde kullanmalarını sağlamak. 


İçerik: Dil kuramları, dillerin doğuşu ve dil-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dahil olduğu Ural-Altay dil ailesine özel bir vurgu yapılarak dillerin sınıflandırılması; dilbilimin dört temel dalı olan sesbilim, biçimbilim, söz dizimi ve anlambilimin incelenmesi; Türkçe’nin ses yapısı, sözcüklerin yapısı (ek, kök, gövde, vs.), cümle yapısı; deneme, şiir, roman, öykü gibi seçilmiş kitapların incelenmesi.


Kaynaklar:

Çağdaş Türk Dili, Suer Eker

Öğretim  Yöntemleri: Ders.


Değerlendirme:  Ara sınavlar, ödevler ve final sınavı.


Öğretim dili: Türkçe

 

 

 

BA 214 / YÖNETİM VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

2

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Doç.Dr. Yıldız Güzey


Amaç ve İçerik: Yönetim ve Organizasyon açısından altyapı oluşturmak. Yönetime Giriş; Yönetimin anlamı, Çevre ve Şirket Kültürü, Yönetsel Etik ve Şirket Sosyal Sorumluluğu, Planlama; Organizasyon hedeflerinin belirlenmesi ve Planlama, Stratejilerin belirlenmesi ve uygulama, Yönetsel Karar verme, Organizasyon; Organizasyonun esasları, Yenilik ve değişim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetme;Organizasyonlarda Liderlik ve Motivasyon, Organizasyonlarda takım çalışmaları ve haberleşme, Kontrol; Kalite ve Verimliliği sağlama amacına yönelik Kontrol, Yönetsel Kontrol sistemleri, Bilgi sistemleri ve yönetim.

 

Organizasyonel Davranış alanına ait temel konuları irdelemek.Organizasyonel Davranışa giriş, Algılama ve Kişilik, Kişiler arası ilişkiler; Davranış değişikliği, Motivasyon, Güç ve Politika, Liderlik, Karar verme, Grup dinamiği, Çatışma yönetimi, Yönetsel stres ve iş memnuniyeti, Organizasyonel yapı ve Dinamikler; Haberleşme, Organizasyonel Dizayn, Kültürel etkiler ve Çevre, Organizasyonel değişim ve gelişim yönetimi


Kaynaklar:


Management (AISE) : New Workplace
RICHARD L. DRAFT SOUTH-WESTERN yay. 2006.

John M. Neale ,(2001)Science and behavior; an introduction to methods of research, Prentice Hall
Robert P.Vecchio, (2003) Organizational Behavior, Thomson-South-Western.
Andrew J.DuBrin,(2003)Fundamentals of Organizational Behavior,South-Western

Öğretim Yöntemleri: Vaka, sınıf içi tartışma.

Değerlendirme: Vize, ödev, final

Öğretim Dili:İngilizce

 

 

MA 222 / LİNEER CEBİR

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Uygulama

Sene :

2

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Prof. Dr. Erol Üçdal

 

Amaç:

Bu ders, İşletme ve Ekonomi öğrencilerinin, matris notasyonu ile yazılabilen lineer denklem sistemlerini tanıması için tasarlanmıştır. Bu ders, aynı zamanda Girdi – Çıktı Analizi gibi Ekonomik modellere yönelik matris cebiri uygulamalarına imkan tanımayı amaçlamaktadır.

 

Önkoşul:

Matris ve Determinantlarla ilgili genel bilgi.

 

İçerik:

Vektörler: Vektörlerle ilgili işlemler, geometrik açıklama, lineer bağımlılık; Matris: Matrislerle ilgili işlemler, matrislerin eşitliği, Ekonomi ve İşletme üzerine uygulamalar; Determinantlar: Determinantların özellikleri, ters matrisler, homojen lineer denklem sistemleri; Özvektör ve Matris: Özvektörler, lineer bağımlılık ve bağımsızlık; Lineer Programlama: Grafik çözümleri, çoklu optimum çözümler, Simpleks Yöntemi

 

Kaynaklar:

David C.Lay (2000). Linear Algebra and Its Application, 2nd ed., Addison-Wesley Publishing Company

 

Wilfred Kaplan (1991). Advanced Calculus, 4th ed., Addison-Wesley Publishing Company

 

Öğretim Yöntemleri:

Sınıfta Tartışma: Öğrenciler matematiksel araçların Ekonomik, Finansal ve İşletme problemlerine yönelik uygulamasını tartışacaktır.

 

Takım çalışması: Takım üyeleri ( her takım 3 – 4 öğrenci ) öğretim üyesi tarafından verilen problemlerin çözümleri üzerine birlikte çalışacaklardır.

 

Değerlendirme Araçları:

Ödevler, devamlılık, bir ara sınav, final sınavı.

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

 

IF 202 FİNANS BİLİMİNE GİRİŞ

Ders Tipi:

Ders Anlatımı

Sınıf:

2

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi:

Doç. Dr. Melih Baş

 

 Amaç ve İçerik: Dersin amacı öğrencilere Finansal Analiz, Yönetimsel Finans, Finansal Türevler, Yatırım Değerlendirmesi gibi ileri düzeydeki finans derslerinin eğitimi için gerekli bir temel sağlanmasıdır. Bu ders öğrenciyi finans biliminin temel alanları ile tanıştıracaktır. Giriş düzeyinde incelenen konular şunlardır: Finansal Kurumlar ve Piyasalar; Finansal Enstrümanlar: Hisse Senedi ve Tahvil Türleri: Finansal Türevler: Vadeli İşlemler, Gelecek İşlemleri; Opsiyonlar ve Swaplar; Faiz Hadlerinin Belirlenmesi; Finansal Tablolar; Paranın Zaman Değeri.

 

Önkoşul: Ekonomiye Giriş I ve II.

 

 Kaynaklar: Scott Besley, Eugene F. Brigham, Essentials of Managerial Finance (2000), The Dryden Press.

Cudi Tuncer Gürsoy, Finansal Yönetim İlkeleri (2007), Doğuş Üniversitesi Yayınları.

Jae K. Shim, Joel G. Siegel, Financial Management (1998), Schaum?s Outlines, MacGraw Hill

 

 Öğretim Yöntemleri: Ders Anlatımı; Sınıf İçi Tartışma

 

 Değerlendirme: Kısa Sınavlar; Ara Sınavlar; Final sınavı

 

 Öğretim Dili: İngilizce

 

 

 

 

 

 

FL 222 / E.S.P. IV

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Grup Çalışması

Sene :

2

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Vedat Akman – Derya Demil

 

 

Amaç:

Başarılı bir akademik çalışma için ihtiyaçları olan gerekli becerileri öğreterek öğrencilerin araştırmalarındaki verimliliği arttırmak

 

Öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve onları seçtikleri çalışma alanlarının özel teknik terimleri ile donatmak

(alanlarına ait özel teknik terimler ile donatmak)

 

İçerik:

Öğrencilere aşağıdaki alanlara yönelik becerileri kazandırmak ve bunları geliştirmek:

 

Yazma

Okuma

İletişim kurma

Araştırma

 

Önerilen Kaynaklar:

Günlük gazete,

Süreli yayınlar, örnek: The Economist

Ders kitabı,

Güncel konulara yönelik haftada bir hazırlanan malzemeler

Eşanlamlılar Sözlüğü

 

Öğrenim Dili:

İngilizce

 

 

TD 222 / TÜRK DİLİ II

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Grup Çalışması

Sene :

2

Dönem:

Bahar

Kredi:

2

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Gülizar Gülol

 

Amaç: Öğrencilerin Türkçe' yi doğru ve düzgün biçimde kullanmalarını sağlamak.


İçerik: Türkçe yazımında ifade etme, tanımlama, tartışma ve anlatıma yönelik uygulamalı eğitim; noktalama ve yazımın temel kuralları, örnekler; yazım ve kompozisyon teknikleri; klasik ve çağdaş Türk yazarlarının kitapları; öğrencilerin kompozisyonlarında görülen anlatım bozukluklarının ve noktalama hatalarının düzeltilmesi; rapor, makale gibi bilimsel yazı türlerine örnekler; konferanslarda ve tartışmalarda pratik kazandırmaya yönelik sözlü çalışmalar ve uygulamalar; deneme, şiir, roman, öykü gibi seçilmiş kitapların incelenmesi.


Kaynaklar :

Çağdaş Türk Dili, Suer Eker

Öğretim  Yöntemleri: Ders

 

Değerlendirme:  Ara sınavlar, ödevler ve final sınavı.


Öğretim dili: Türkçe

 

 

 

BA 311 / PAZARLAMA STRATEJİSİ

Ders Tipi :

Teori + Proje

Sene :

3

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Dr. Rıfat Barokas

 

Amaç :

Kullanıcı çözümü, müşteri maliyeti, elverişlilik ve iletişim olarak bilinen dört bileşen ile ilgili stratejileri incelemek. Ders en yüksek derecede etkileşimin olacağı şekilde sınıf içi tartışmalarla, teori ve gerçek vakaların birarada sunulacağı biçimde uygulanacaktır. 

 

Önkoşul:  Yönetimsel ve örgütsel fonksiyonlarıyla işletme yönetimi

 

İçerik :

Yönetim kavramkarı ve eğilimleri, stratejik piyasa yönetimi, dış ve müşteri analizi, rakipi analizi, piyasa analizi, çevre analizi ve stratejik belirsizlik, içsel analiz, sürdürülebilir rekabetçi avantaj elde etme, farklılaşma stratejileri, maliyet, amaç, ve öncelikli hareket, stratejik konumlandırma, büyüme stratejileri, çeşitlendirme; küresel stratejiler , uygulamalar, öğretim elemanının danışmanlığında öğrencilerin hazırlayacağı Türkiye’den vakalar.

 

Kaynaklar :

 

Ders Kitabı : Marketing Management: A Strategic Decision-Making Approach by John Mullins, Orville C Walker, and Jr., Harper W Boyd ,2006)

Diğer Kaynaklar :

Önerilecek haftalık okumalar.

 

Yöntem : 

Bilgisayar kullanımı:  Katılımcılar ders kitabı ile verilen CD içerisinde bulunan ve internet sitesinde yayınlanan problemleri çözecektir. Ayrıca, konu hakkında basılı yayın bulunması zor olduğundan vize projesi için araştırma amaçlı olarak internet kullanılacaktır

 

Proje / Takım çalışması : Her öğrenciye vize yerine geçecek olan bir proje ödevi verilecektir. Proje konusu alandaki yeni konulardan biri olarak belirlenecektir. Proje sözel olarak sunulacaktır ve 10 sayfalık (3 sayfa kuramsal çalışma, 7 sayfa seçilen şirket ile görüşmelerden ve internet üzerinden elde edilen pratiğe dayalı verilerden oluşan) bir yazılı rapor teslim edilmesi istenecektir.

 

Değerlendirme : Vize, final

 

Dili : İngilizce

 

 

BA 313 / İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

3

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Doç. Dr. Lale Tüzüner


Amaç ve İçerik: İnsan kaynakları yönetiminin temel konuları incelenecek, yasal ve etik bağlamda insan kaynakları yönetimini yorumlamak, insan kaynaklarını eğitmek ve yönetmek.
İçerik: Temel insan kaynakları yönetimi, Yasal ve etik durum, Eşit çalışma fırsatının uygulanması, Eşit çalışma fırsatı, işçi hakları, Personel temini, İş analizi ve iş dizaynı; İnsan kaynakları planlaması, Personel seçimi; Oryantasyon ve personel eğitimi; Yönetim ve örgütsel gelişme; Kariyer geliştirme; Performans değerlendirme sistemleri ; Örgütsel ödül sistemi; Ücret sistemi; İşçi güvenliği ve sağlığı, Etkin ilişki sağlama, Etkin insan kaynakları iletişimi

Kaynaklar:
Joe Pasqualetto, ' Evaluating the Future of HRIS,' Personnel Journal,August 1988,p.82.
Bob Lenburg, ' Is an HRIS in Your Future ' ' Credit Union Management,March 1996,pp.37-38.
Affirmative Action and Equal Employment,vol.1(Washington,D.C.:U.S.Equal Employment Opportunity Commission,1947),pp.10-11.
Jane Ester Bahls, ' Employment for Rent,' Nation' s Business,June 1991,1991,p.36.
Eric Rolfe Greenberg, ' Workplace Testing:Who' s Testing Whom' ' Personnel,1989,pp.39-45
' Uniform Guidelines on Employee Selection Procedures,' Federal Register, August 25,1978 ,p38301.

Öğretim Yöntemleri: Vaka, Tartışma

Değerlendirme:Vize, ödev, final.

Öğretim Dili:İngilizce

 

BA 325 / KARAR ALMA TEKNİKLERİ

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

3

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Dr. Meltem Şengün Ucal


Amaç ve İçerik: Katılımcılar terminolojiyi, işletme bilimi ve istatistiksel karar verme süreçlerini çalışacak,. gerçek durumların teknik analizi konusunda yetkin hale geleceklerdir. Karar probleminin kantitatif ve sayısal analizinin sonuçlarını yorumlama yeteneği kazanacak istatistik kullanmayı, optimizasyon ve simulasyon yaklaşımlarını öğreneceklerdir. Ayrıca işletme karar alma süreci için karar ağacı oluşturacak ve analize edeceklerdir. Bu ders yönetimsel karar verme sürecinde kantitatif faktörler içeren yönetimsel problemlerin bilimsel yaklaşım ve bilgisayar yazılımları ile kavramlar ve araçlar yoluyla incelenmesini kapsamaktadır. Çeşitli işletme durumlarının modellenmesi vakalar ve tablolarla vurgulanmaktadır.İncelenen konulardan bazıları şu şekildedir: Kantitatif analiz ve karar verme, karar analizinde problem çözümü, simulayon ve optimizasyona giriş, regresyon, tahmin.

 

Önkoşul: İşletme İstatistiği

Kaynaklar:


Anderson D. and D. Sweeney, T. Williams, An Introduction to Management Science Quantitative Approaches to Decision Making, Thomson, 2003-( ISBN: 0324145632)

Taha, H., Operation Research An Introduction Prentice Hall, 2002
(ISBN: 0130323746)

Gujarati, D., Basic Econometrics, McGraw-Hill, 2003.

Öğretim Yöntemleri: Sınıf içi çalışmalar ve problem çözümü
Tartışma: Öğrenciler ders gerekliliklerini yerine getirecek ve önerilen araştırmaları tartışacaktır.

' Değerlendirme: Vize, ödev, final

Öğretim Dili:İngilizce

 

BA 351 ÜRETİM (OPERASYON) YÖNETİMİ

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

3

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Hatice Akdağ


Amaç ve İçerik:
Katılımcıların; girdileri (ham madde, sabit sermaye, finansal sermaye, enerji, emek vb.) çıktılara (mal ve hizmet) dönüştürme olarak tanımlanan üretim operasyonları yönetimini anlamasını sağlamak ve kariyerlerinde mühendislerle olan iletişimlerini kolaylaştırmak. Ders en yüksek derecede etkileşimin olacağı şekilde sınıf içi tartışmalarla, teori ve gerçek vakaların birarada sunulacağı biçimde uygulanacaktır. Üretim süreçleri stratejisi ve değişimi yönetmek; süreç analizi; üretim dizaynı ve süreç seçimi ' üretim ve hizmet ; kalite yönetimi ; tedarik zinciri stratejisi; tahmin ; toplam planlama ; envanter planlama ; malzeme ihtiyaç planlaması; iş planlama ; işletme danışma ve yeniden planlama;proje yönetimi; Waiting Line Analiz

Önkoşul (konulara gore):
Yönetimsel ve örgütsel fonksiyonlarıyla işletme yönetimi

Kaynaklar :

Foundations of Operations Management, by Larry P. Ritzman and Lee J. Krajewski, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2003.

Öğretim Yöntemleri:
Bilgisayar kullanımı: Katılımcılar ders kitabı ile verilen CD içerisinde bulunan ve internet sitesinde yayınlanan problemleri çözecektir. Ayrıca, konu hakkında basılı yayın bulunması zor olduğundan vize projesi için araştırma amaçlı olarak internet kullanılacaktır.

Değerlendirme : Vize; ödev, final

Dili : İngilizce

 

 

 

 

BA 324 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

3

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Doç. Dr. Yıldız Güzey

 

 

Amaç

 Yönetim bilişim sistemlerini araştırmak.

 

İçerik

 Bilişim sistemleri ve organizasyonu. Karar vermede zamanında, doğru ve uygun bilgiye ulaşmanın önemi. İşletmelerde yönetim seviyeleri ve bilgi gereksinmeleri. İşletmelerdeki bilişim sistemlerinin eşgüdümü ve koordinasyonu.

 

Kaynaklar

 Management Information Systems, G.V. Post and D.L. Anderson, 4th Ed., McGraw-Hill/Irwin, 2006, ISBN: 0-07-111638-9

 

Öğretim Yöntemleri

 Ders, sınıftaki tartışmalar ve saha çalışmaları.

 

Değerlendirme

 Ara sınavlar, kısa sınavlar, ödevler, derse katılım, final sınavı.

 

Öğretim Dili

 İngilizce

 

 

 

 

 

IF 314 FİNANSAL YÖNETİM

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

3

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Yrd. Doç. Dr. Canan Yıldırım

 

 

Amaç: İşletme, muhasebe ve finans öğrencilerine finansal yönetim üzerine bilgi vermek ve onları modern şirketlerin finansal karar alma sürecine katılabilecek düzeye getirmek.

 

İçerik: Sermaye maliyeti, kaldıraç ve temettü politikası, çalışma sermayesi yönetimi, çalışma sermayesi politikası, kısa dönemli borç ve alacak yönetimi, uzun vadeli stratejik finansman kararları, hisse senedi ve yatırımlar, uzun vadeli borçlar, alternatif finansman kararları ve kurumsal yeniden yapılanma.

 

Önerilen Kaynaklar :

Scott Besley and Eugene F. Brigham (2000). Essentials of Managerial Finance, twelfth edition., The Dryden Press, Fort Worth

Richard A. Brealey and Stewart Myers (2002). Principles of Corporate Finance, Mc-Graw Hill, Europe .

 

Öğretim Yöntemleri: Anlatım / Sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: Quiz, ara sınav, final sınavı

 

Öğretim Dili: İngilizce

 

 

BA 328 MALİYET MUHASEBESİ

Ders Tipi :

Ders

Sene :

3

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Prof. Dr. Ahmet Kızıl

 

 

Amaç: Maliyet kavramları, gelir tablosu, satılan malın maliyeti tablosu, maliyetlerin sınıflandırılması, maliyetlerin dağıtımı, sipariş maliyetleme, işleme maliyeti konularını öğrencilere öğreterek onları birer maliyet analiysti gibi yetiştirmek.

 

İçerik: Maliyet muhasebesinin tanımı, maliyet muhasebesinin hedefleri, maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, doğrudan ve dolaylı maliyetler, değişken ve sabit maliyetler, üretim maliyetleri,  pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, maliyet dağıtım yöntemleri.

 

Önerilen Kaynaklar:

 

Williamson, Duncan . Cost and Management Accounting, Prentice Hall Europe , USA

 

Nalan, Akdoğan. Practise on Cost Accounting, Cem Web Ofset Ltd.Şti., Ankara

 

Ahmet Kızıl, Cevdet Kızıl (2007). Accounting: Financial, Cost, Managerial", Bahar Yayınevi, İstanbul.

 

Öğretim Yöntemi: Anlatım / Sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: Ödev, iki tane ara sınav, final sınavı

 

Öğretim Dili: İngilizce

 

 

BA 302 / İŞLETME İLETİŞİMİ VE ETİĞİ

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

3

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Vedat AKMAN


Amaç ve İçerik: Etkin iletişim işletmeler açısından temek bir beceri haline gelmiştir.Başarı basamaklarında tırmanırken iletişim becerileri daha gerekli ve değerli olacaktır. Bu ders basamakları çıkarken işinize yarayacak becerileri geliştirme fırsatı vermektedir. Kişiler fikirlerini hem yazılı hem de sözlü yolla aktarmak durumundadır. Katılımcılara işletme iletişimi temelini sözlü ve sözsüz işletme iletişim becerilerine odaklanarak anlatma amaçlanmaktadır. İşletme iletişimine giriş; konuşmanın sekiz bölümü, işletme dil bilgisi, işletme kelime bilgisi, işletmede ingilizce konuşma ve dinleme becerileri, özgeçmiş yazma, iş mektubu yazma,iş toplantısı ve okuma becerileri, yönetsel etik ve şirket sosyal sorumluluğu.

Kaynaklar:


Facing Today' s Business Communication Challenges Lesson Notes by Vedat AKMAN, 2006 (pages102) ' Kadir Has University.

Öğretim Yöntemleri: Öğretim elemanının dağıtacağı çıktılar ve notlara ek olarak görsel ve işitsel sunular kullanılacaktır.

Değerlendirme: Vize , Final

Öğretim Dili:İngilizce

 

 

BA 411 YÖNETİM EKONOMİSİ

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

4

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Doç. Dr. Hüseyin Bilgin


Amaç ve İçerik: Dersin amacı mikroekonomi teorisini olduğu kadar istatistik ve regresyon analizini açıklamaktır. Ayrıca teoriyi endüstriyel ilişkilerdeki ve yönetimsel karar verme süreçlerindeki gelişmeler incelenecektir. Problem çözme ve mikroekonomik fikirleri geniş bir çeşitlilikte iş mevkilerine uygulama üzerinde durulacaktır. Tüketici davranışı; talep analizi, şirket teorisi; maliyetler, arz analizi, piyasa yapıları; rekabetçi yapı, tekel, oligopol, ürün farklılaştırması, fiyatlandırma, oyun teorisi, hükümet müdahalesi, ahlaki çöküntü.

Önkoşul: Temel mikroekonomi teorisi ve istatistik

Kaynaklar:


M.R. Baye, Managerial Economics and Business Strategy, 4th Edition, Mc Graw-Hill / Irwin, New York, 2003
S.C.Maurice, C.R.Thomas, Managerial Economics, 7th Edition, Mc Graw-Hill / Irwin, New York, 2001

Öğretim Yöntemleri:


Tartışma: Öğrencilerin analitik bakış açısını güçlendirmeye yönelik tartışmalar
Dönem Projesi: Dönem başında ilan edilecek konular üzerine hazırlanacak yazılı takım çalışmaları

Değerlendirme: Vize, proje, final.

Öğretim Dili:İngilizce

 

BA 429 İŞLETME POLİTİKASI

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

4

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Doç Dr.Yıldız Y.Güzey


Amaç ve İçerik: Şirketlerin nasıl oluştuğunu, genişlediğini, düzenlendiğini ve rekabet avantajını nasıl sürdürdüğünü incelemek.Strateji biçimlendirme süreci, stratejik değerlendirme ve genel ilkeler, dış çevre analizi, kaynak analizi, kapasite, yeterlik, stratejik seçim, Strateji biçimlendirme sürecini destekleyici analitik araçlar, strateji esası, işletme stratejileri, kurum stratejisi, stratejik amaç, stratejik değişim.

Kaynaklar:
Hitt , Ireland ,Hoskisson(2003)Strategic Management,South Western.
Samuel C.Certo,(1991)Strategic Management,McGraw-Hill.

Öğretim Yöntemleri: Tartışma, Vaka

Değerlendirme: Vize, ödev, final.

Öğretim Dili:İngilizceBA 427 PROJE YÖNETİMİ

 

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

4

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Prof. Dr. Enar A. Tunç


Amaç ve İçerik:

 

Dersin amacı; Kamu sektörü ,özel sektör,mühendislik,bilgi teknolojileri vb. gibi değişik proje tiplerini anlamak ve yönetmeyi öğretmektir.Çağdaş Organizasyonlarda Projeler ve Proje yönetimi; Proje seçimi; Proje Yönetimi; Proje organizasyonu; Proje planlama; Çatışma ve görüşme; Proje takımlarını yönetmek; Takım dinamiği ve Kültürel farklılık; Etkin Proje takımları, Proje uygulama, Bütçeleme ve maliyet tahminleri; Programlama; Kaynak dağıtımı; Gözlem ve bilgi sistemleri; Proje Kontrol

Kaynaklar:


Paul C.Dinsmore (1990),Human Factors in Project Management,American
Management Association.
Robert C.Julian and Clyde D.Grim,Jr., ' Expediting-a toool for mature Project managers ,' Project Management Instiude Proceedings (October 1982),P.v-F.1


Öğretim Yöntemleri: Proje örnekleri, takım çalışması, tartışma

Değerlendirme: Vize, final, dönem projesi

Öğretim Dili:İngilizce

 

BA 424 / TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

4

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Hatice Akdağ


Amaç ve İçerik:

Dersin amacı temel kalite kavramları ve teknikleri ile toplam kalite yönetimini açıklamaktır. Kalite Sistemi; Kaliteye giriş, Organizasyonlarda Toplam Kalite , Kalite Felsefesi ve görüşü, Kalitede Yönetim;Tüketiciye odaklanmak, Liderlik ve Stratejik Planlama, İnsan Kaynakları Uygulaması, Proseslerin Yönetimi, Stratejik Bilgi Yönetimi, Kalitede Teknik konular; İstatistik düşünce ve analiz, Kalite geliştirme, Kalite kontrol, İstatistiksel Kalite Kontrol prosesinin temelleri, Güvenirlilik, Kaliteli Organizasyon;Kaliteli organizasyonun oluşturulması ve sürdürülebilmesi.
.
Kaynaklar:

The cost of Quality ,' Newsweek,September 7,199-48-49.
AT&T' s Total Quality Approach,AT&T Corporate Quality Office (1992),6.
Purdue Excellence 21,http://ex21.tech.purdue.edu
Bill Clinton,' Putting People First,' Journal for Quality and Participation(October/November1992),10-12

Öğretim Yöntemleri: Vaka, Tartışma

Değerlendirme: Ödevler, vize, proje, final

Öğretim Dili:İngilizce

 

BA 490 / ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİTİRME PROJESİ

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

4

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Danışman Öğretim Görevlisi

 

Amaç:

 

Bu ders, öğrencilerin seçtikleri bir konu ( danışmanları tarafından onaylanmalı ) hakkında yapacakları araştırma, okuma ve yazma üzerine kurulmuştur. Amaç; bir araştırmayı yönetmek, bu araştırmayı yazılı bir çalışma haline getirmek ve konuyu Fakülte üyelerinden oluşan bir jüriye sunmak üzere öğrencilere olanak tanımaktır.  

 

İçerik:

Öğrencilerden Fakültenin verdiği kılavuza göre tezlerini hazırlamaları beklenmektedir.

 

Öğretim Yöntemleri:

Denetim ve rehberlik.

 

Değerlendirme Araçları:

Yıllık görevlendirmedeki başarı.

 

 Öğrenim Dili:

İngilizce

 

BA 216 İŞ HUKUKU

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

4

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Doç. Dr. Savaş Bozbel


Amaç ve İçerik: Katılımcılar işveren ve çalışan arasındaki düzenlemelerle ilgili hukuk kavramlarını öğrenecektir.  Genel bilgi ve tarihsel gelişim; temel kavramlar; işçi, çırak ve stajyer, işveren, işveren temsilcileri; taşeron, iş yeri ve girişim; uluslararası çalışma örgütü; bireysel iş hukuku; toplu iş hukuku; grev ve lokavt hakkı; sosyal güvenlik hukuku.

Önkoşul: Yok

Kaynaklar:
Demircioğlu-Centel (2003). İş Hukuku Beta Yayıncılık, İstanbul.
Ali Güzel, Ali Rıza Okur (1998). Güvenlik Hukuku, Beta, İstanbul.
Yusuf Alper (2000). Türkiyede Sosyal Güvenlik, Alfa, Bursa .

Öğretim Yöntemleri: Tartışma

Değerlendirme: İki vize, final, derse katılım

Öğretim Dili: Türkçe

 

 

MA 221 MATEMATİK III

Ders Tipi :

Konu Anlatımı + Uygulama

Sene :

2

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Prof. Dr. Erol Üçcal

 

Amaç:

                Bu ders, öğrencilerin İşletme, Finans ve Ekonomi alanlarında belli bir düzeye ulaşabilmeleri için ihtiyaç duyacakları ileri matematiksel araçları vermek amacıyla tasarlanmıştır. Dersin temel amacı, bu tekniklerin farklı işletme problemlerine yönelik uygulamasıdır.

 

Önkoşul:

                Temel Türev bilgisi, Ekonomi ve İşletme bilgisi.

 

İçerik:

                İntegral: Basit integral alma teknikleri, belirli ve belirsiz integral, integral kullanarak alan hesaplama, integralin İşletme ve Ekonomi problemlerine uygulanması; Diferansiyel Denklemler: Tanımlar ve kavramlar, değişkenlerin ayrışımı, homojen diferansiyel denklemler, tam diferansiyel denklemler, birinci ve ikinci dereceden lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli diferansiyel denklemi, Ekonomi, İşletme Finans üzerine uygulamalar.

 

Önerilen Kaynaklar:

·          Aynes F., Theory and Problems of Differential Equations, Mc Graw-Hill , New York

·          Draper, J.E and J.S. Klingman, Mathematical Analysis, Business and Economic Application, Harper and Row, New York

·          Laurence D. Hoffmann and Gerald L.Bradley (1996). Calculus for Business, Economic and the Social and Life Sciences, 6th ed., Mc Graw-Hill , New York

 

Öğretim Yöntemleri:

·          Sınıfta Tartışma: Öğrenciler matematiksel araçların Ekonomik, Finansal ve İşletme problemlerine yönelik uygulamasını tartışacaktır.

·        Takım çalışması: Takım üyeleri ( her takım 3 – 4 öğrenci ) öğretim üyesi tarafından verilen problemlerin çözümleri üzerine birlikte çalışacaklardır.

 

Değerlendirme Araçları:

                Ödevler, devamlılık, bir ara sınav, final sınavı.

 

Öğrenim Dili:

                İngilizce

 

SC 310 İŞLETME İSTATİSTİĞİ

Ders Tipi :

Konu Anlatımı

Sene :

3

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Dr. Meltem Şengül UCAL

 

Amaç:

Karar almayı destekleyen sayısal öğeleri kullanan dolaylı istatistiki bilgileri öğrencilere sunar.

 

Önkoşul:

                İstatistik I.

 

İçerik:

                Örnekleme teorisi; tanımlama ve gösterimler; basit rastlantısal örnekleme; kuramsal örnek dağılımları; ortalama, nokta ve aralık tahminlerinin örnek dağılımı; büyük ve küçük örneklerde ana kütle ortalaması için güven aralığı; t dağılımı; büyük örneklerde ana kütle boyutları için güven aralığı; küçük örneklerde ana kütle boyutları için güven aralığı ( grafik yöntemi ); örnek boyutunun belirlenmesi; istatistiksel hipotezlerin testi; birinci çeşit hata kavramı; büyük ve küçük örneklerde ana kütle ortalamasına ait hipotez testleri; büyük örneklerde ana kütle boyutuna ait hipotez testi;  hipotez testleri ve güven aralığına ek bilgiler; iki ana kütle ortalaması arasındaki farkın tahmini ( bilinen ana kütle varyansı, bilinmeyen ana kütle varyansı ); iki ana kütlenin boyutları arasındaki farkın tahmini; ortalamalar arasındaki farkın testi; iki ana kütlenin boyutları arasındaki farkın testi; basit lineer regresyon ve korelasyon analizi; istatistiksel ilişkiler; serpme diyagram; korelasyon katsayısı; basit lineer regresyon modeli; EKK yöntemi; regresyona yönelik çıkarsama;  modelin tahmin ve çıkarsama için kullanımı; tahminin güven aralığı; zaman serisi analizi; zaman serilerinin elemanları; trendin ölçümü; mevsimsel ve konjonktürel değişimler; Ki – kare dağılımı; Ki – kare dağılımının özellikleri; bağımsızlık testi; homojenlik testi; F dağılımı; varyans analizi; ikiden fazla ana kütle ortalamasının karşılaştırılması; iki yönlü sınıflandırma; etmensel deney; etmensel deneyin varyans analizi; varyans analizinin varsayımları.

 

Önerilen Kaynaklar:

                J.T. McClave and T. Sincich(2000). Statistics, 8th. Ed., Prentice Hall.

 

Öğretim Yöntemleri:

                Sınıfta tartışma.

 

Değerlendirme Araçları:

Ara sınav ve final sınavı.

 

Öğrenim Dili:

                İngilizce

 

BA 323 ULUSLARARASI İŞLETME

Ders Tipi :

Teorik + Proje

Sene :

3

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Doç.Dr. Melih Baş


Amaç ve İçerik:
Ülkelerin nasıl ve neden farklılaştığını açıklamak, uluslararası ticaretin ve finansal piyalaların ekonomisini ve politikasını sunmak, uluslararası işletmelerin yapısı ve stratejisini incelemek, uluslararası işletmelerin çeşitli fonksiyonlarının değerlendirimek. Ders en yüksek derecede etkileşimin olacağı şekilde sınıf içi tartışmalarla, teori ve gerçek vakaların birarada sunulacağı biçimde uygulanacaktır. Globalleşme/Glokalleşme; Ülke fonksiyonları; Küresel para sistemi; Uluslararası İşletme stratejileri; Uluslararası İşletme organizasyonu; Giriş stratejisi ve Stratejik ortaklıklar; İthalat,İhracat ve Malzeme yönetimi; Global üretim ve malzemenin yönetimi; Global Pazarlama,araştırma ve geliştirme; Global İnsan Kaynakları/İnsan Yönetimi; Uluslararası İşletmecilikte Muhasebe; Uluslararası İşletmecilikte finansal yönetim, Genel tekrar

Önkoşul: Yönetimsel ve örgütsel fonksiyonlarıyla işletme yönetimi

Kaynaklar :


Charles Hill, International Business, 6th edition, McGraw Hill, 2007.

Önerilecek haftalık okumalar.

Öğretim Yöntemleri:


Bilgisayar kullanımı: Katılımcılar ders kitabı ile verilen CD içerisinde bulunan ve internet sitesinde yayınlanan problemleri çözecektir. Ayrıca, konu hakkında basılı yayın bulunması zor olduğundan vize projesi için araştırma amaçlı olarak internet kullanılacaktır.


Projects /Teamwork : Her öğrenciye vize yerine geçecek olan bir proje ödevi verilecektir. Proje konusu alandaki yeni konulardan biri olarak belirlenecektir. Proje sözel olarak sunulacaktır ve 10 sayfalık (3 sayfa kuramsal çalışma, 7 sayfa seçilen şirket ile görüşmelerden ve internet üzerinden elde edilen pratiğe dayalı verilerden oluşan) bir yazılı rapor teslim edilmesi istenecektir.

Değerlendirme : Vize ve final

Dili : İngilizce

 

BA 310 / TÜRK VERGİ HUKUKU (SİSTEMİ)

Ders Tipi :

Teorik + Pratik

Sene :

3

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Doç. Dr. Ahmet Erol

 

Amaç: Vergi Hukuku konusunda genel kavramlar bakımından bilgilendirilmeleri.


İçerik: Bu derste, vergi hukukunun kaynakları ve vergi hukukunda yorum, vergilendirme yetkisi, vergilendirme yetkisinin uluslararası alanda sınırları, vergi ödevi, vergi yükümlülüğü ve vergi sorumluluğu kavramları ile vergilendirme işlemleri olarak tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil kavramları, vergi hukukunda süreler, vergi borcunu sona erdiren nedenler, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları, vergi suç ve cezaları, gelirden alınan vergiler, servetten alınan vergiler, harcamalardan alınan vergiler, vergi sorumluluğu, vergi yargılaması ve yargılama usulü gibi konular ele alınmaktadır.

 

Kaynaklar:

SABAN Nihal, Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş  3.basım, Der yayınları,İstanbul 2005.

 

Öğretim Yöntemleri: Teorik ve pratik.

 

Değerlendirme: Ara sınav, final  sınavı.

 

Öğretim Dili:  İngilizce.

 

 

BA 421 / YÖNETİM MUHASEBESİ

Ders Tipi :

Ders

Sene :

4

Dönem:

Güz

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Prof. Dr. Ahmet KIZIL

 

 

Amaç: Maliyet hacimli  kar analizi, değişken maliyetleme, bütçeleme, standart maliyetleme, faaliyet tabanlı maliyetleme konularını öğrencilere kavratmak ve yönetim kararlarına katılmayı öğretmek.

 

İçerik :  Yönetim muhasebesi, yönetimin fonksiyonları, maliyet hacimli kar analizi, karar almada katkı payı yaklaşımı, değişken maliyetleme, fiili ve mali bütçeleme, esnek bütçe ve standart maliyetler, standart maliyetleme, varyans analizi, faaliyet tabanlı maliyetleme.

 

Önerilen Kaynaklar:

 

Williamson, Duncan., Cost and Management Accounting, Prentice, Hall Europe , USA

 

Hansen,Don R., Maryanne M.Mowen, Management Accounting, ITP , USA

 

Ahmet Kızıl, Cevdet Kızıl (2007). Accounting "Financial Cost Managment", Bahar Yayınevi, İstanbul.

 

Öğretim Yöntemleri: Proje / Takım çalışması, sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: Ödev, iki tane ara sınav, final sınavı

 

Öğretim Dili: İngilizce

 

BA 420 /  FİNANSAL YÖNETİM

Ders Tipi :

Ders

Sene :

4

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Yrd. Doç. Dr. Canan Yıldırım

 

Amaç: İşletme, muhasebe ve finans öğrencilerine finansal yönetim üzerine bilgi vermek ve onları modern şirketlerin finansal karar alma sürecine katılabilecek düzeye getirmek.

 

İçerik: Sermaye maliyeti, kaldıraç ve temettü politikası, çalışma sermayesi yönetimi, çalışma sermayesi politikası, kısa dönemli borç ve alacak yönetimi, uzun vadeli stratejik finansman kararları, hisse senedi ve yatırımlar, uzun vadeli borçlar, alternatif finansman kararları ve kurumsal yeniden yapılanma.

 

Önerilen Kaynaklar :

Scott Besley and Eugene F. Brigham (2000). Essentials of Managerial Finance, twelfth edition., The Dryden Press, Fort Worth

Richard A. Brealey and Stewart Myers (2002). Principles of Corporate Finance, Mc-Graw Hill, Europe .

 

Öğretim Yöntemleri: Anlatım / Sınıf içi tartışma

 

Değerlendirme: Quiz, ara sınav, final sınavı

 

Öğretim Dili: İngilizce

 

BA 432 GİRİŞİMCİLİK ve ÖZEL TEŞEBBÜS YARATMA

Ders Tipi :

Teorik

Sene :

4

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Burc Maruflu


Amaç ve içerik:
' Girişimcilik ve Özel Teşebbüs Yaratma' bir işi başatmak ve büyütmeyi amaçlayan girişimciler için tasarlanmştır. Bu ders müteşebbis kafa yapısı ve beceri geliştirmeyi kolaylaştıracaktır.

1. Başarılı girişimcilerin nasıl değer yarattıklarını inceleme
2. Başarılı girişimciler ve yatırımcıların fikirleri karlı fırsatlara nasıl dönüştürdüklerini inceleme
3. Bir girişimde pazarlama, insane kaynakları, operasyon ve diğer birimlerin oynadıkları rolleri değerlendirme
4. Girişimler için gerekli finansal ve finansal olmayan uygun kaynakları değerlendirme
5. Tedarik edenlerin sunduğu kaynakların değerlendirlmesi ve tekliflerin içerdiği risklerin incelemesi
6. Başlangıç sermayesinin elde edilebileceği yolların tartışılması
7. Başarılacak görevleri belirleme ve başlangıç aşamasının üstesinden gelme
8. Başlangıç için uygun işletme planının hazırlanması
9. İşletme planının sunumu
10. Kişisel irtibat geliştirme


Katılımcıların ' başkalarına da iş alanı yaratan işletmeler kurma, kendi işinin sahibi olma, iş kurmanın ya da başka şirketler için yeni bir birim kurmanın maliyetleri gibi ' çeşitli güdüleri olacaktır. İş planı hazırlama ve sunma, girişimciliği anlama, fırsatları belirleme, yönetim takımı ve örgütsel yapı, pazarlama, konumlandırma, satışlar, kaynaklar, finans, muhasebe, tüketici davranışı, talep analizi, iş modeli, ürün geliştirme, vs.

Önkoşul (konulara gore) : Genel işletme dersleri

Kaynaklar:


New Venture Creation: Jeffry A. Timmons McGraw-Hill/Irwin 0072875704
Entrepreneurship in the 21st Century
Innovation and Entrepreneurship Peter F. Drucker Harper Business 0887306187

Öğretim Yöntemleri:


DEVAM VE KATILIM:


İşlenecek konular ve tartışmalarda sadece dersi başarıyla tamamlamak değil gerçek hayatta karşılaşılabilecek durumların üstesinden gelme amaçlanmaktadır. Derse aktif katılım, katılımcıların konulardan daha fazla keyif almasını sağlayacaktır.

PUANLAMA:

Devam: Toplam 10 -0 devamsızlık: 10 puan
1 devamsızlık: 5 puan
2 devamsızlık: 0 puan
3 ya da fazla devamsızlık: herbiri için -2 puan
Katılım: 5 puan

MİNİ SINAVLAR:


Toplam 5 mini sınav yapılacaktır. İçerik derste anlatılan konulardan oluşacaktır.

REKLAM:


Ödevin amacı; hem fiyatlandırma hem de rekabetçi konumlandırma uygulayacak olan mal ya da hizmetinizin değer yaratan niteliğini belirlemektir. Bu ödev için 1 dakikalık bir televizyon reklamı, radyo reklamı tad a bir tam sayfalık dergi ya da gazete reklamı hazırlamanız istenmektedir. İşinizin neden başarıya ulaşacağına dair bilgi vermeniz ve 5-10 dakikalık bir sınıf içi sunum ile dinleyicilerinizin sorularını yanıtlamanız gerekmektedir. Bu tecrübe ürününüz ya da hizmtinizi alacak olanlar konusunda titizlikle düşünmeniz konusunda yardımcı olacaktır.
SINIF İÇİ SUNUM / GİRİŞİMCİ RÖPORTAJI:
Bir girişimciden birebir bilgi almanız istenecektir. Gerçek dünya röportajı size değerli bir bakış açısı katacaktır. Böylece bir iş başlatma ve sahibi olma güdüsü konusunda bir girişimcinin karşılaştıklarını görmeniz sağlanacaktır. Röportajınızı sınıf içi sunumla paylaşmanız beklenmektedir. Özet / Sunumunuz aşağıdaki bilgileri içermelidir:

a. Girişimcinin ve şirketinin adıName of the entrepreneur and his/her company...
b. Kısa iş tanımı (nasıl saptanmıştır, kısa bilgiler vb' )
c. Girişimci hakkında bilgi (nitelikler, eğitim,önceki tecrübeler...)
d. Bu işe başlatan nadir' (fırsat, bireysel hedef, teşvik..)
e. İş nasıl finanse edilmiştir' (İhtiyaç nedir ve nasıl yerine getirilmiştir' )
f. İşletme takımı hakkında bilgi' (insanlar ve geçmişleri..)
g. İş planı hazırlanmış mı'
h. Başlıca aşamalar
i. Geleceğe dair beklentiler...
j. İş bugün tekrar tasarımlanacak olsa nasıl değişiklikler yapılırdı'
k. Talip olabilecek girişimcilere neler önerirdiniz'

SUNUM / GİRİŞİMCİ HİKAYELERİ:


Başarılı girişimcilerin kariyerlerine dair ilgi çekici olayları ve başarıları özetlemeniz ve sunmanız istenecektir. Özet ve sunumunuz aşağıdaki bilgileri içermelidir:
a. Girişimcinin ve şirketinin adıName of the entrepreneur and his/her company...
b. Kısa iş tanımı (nasıl saptanmıştır, kısa bilgiler vb' )
c. Girişimci hakkında bilgi (nitelikler, eğitim,önceki tecrübeler...)
d. Bu işe başlatan nadir' (fırsat, bireysel hedef, teşvik..)
e. Başlıca aşamalar
f. Hikayenin size kattıkları

 

Değerlendirme:

 

Toplam değerlendirme şu şekide olacaktır:

 

 

 

 

FAALİYET

AÇIKLAMA

TOPLAM PUAN

Devam / Katılım

Tam devam 10 puan / Katılım 5 puan

10 + 5

Mini Sınavlar

Toplam 5 habersiz mini sınav yapılacaktır. Her mini sınav 5 puan değerindedir.

5 x 5

Reklam

Ürün (10 puan) ve sunum (5 puan)

10 + 5

Sınıf Sunumu:

Röportaj ya da Hikaye

Röportaj ya da özet sınıf içinde sunulacaktır.

5 + 5

İş Planı - Taslağı

Öğretim elemanının yorum ve eleştirileri

5

İş Planı - Final

İş Planının tamamlanması

30

 

 

Toplam:  100

                                                                                                                                               

Dili: İngilizce

 

BA 428 E-TİCARET

Ders Tipi :

Ders

Sene :

4

Dönem:

Bahar

Kredi:

3

Öğretim Üyesi :

Öğr. Gör. Cüneyt Kalpakoğlu

 

Amaç

E-Ticaret konusundaki kavramların, araçlar ve yaklaşımların incelenmesi. Bu ders, öğrencilerin iletişim ve ticareti geliştirme kanalı olarak interneti kullanan şirketlerin izledikleri yolları anlamalarına yardımcı olmaktadır.

 

İçerik

E-Ticaret’e giriş, dijital ekonomi, e-ticaretin esasları, e-ticaret teknolojilerine giriş, e-ticaretin kullanıcıları, e-işin yasal ve etik değerleri, işletmeler arası e-ticaret, elektronik kartlar ve ödeme opsiyonlar, güvenlik unsurları, stratejiler ve kaynaklar, e-ticaret web tasarımına giriş, web tasarım stratejileri ve kavramları, online pazarlamaya giriş, portallar ve araştırma motorları.

 

Ders Kitabı / Önerilen Ders Kitapları

e-commerce, Kenneth C.Laudon & Carol Guercio Traver ~ Pierson-, Addison Wesley.

 

Öğretim Yöntemleri

Dersler+ online proje: Öğrencilerden oluşan takımlar (en fazla 3 öğrenciden oluşacak) farklı şirketler kurup ihtiyaçlarına göre e-işleri geliştirmektedir.

 

Değerlendirme

Dönem projesi, ara sınav, final sınavı.

 

Öğretim Dili

İngilizce.

 

 

.